Самостални уметници

Самостални уметник јесте физичко лице које самостално, у виду занимања, обавља уметничку делатност и коме је репрезентативно удружење у култури утврдило статус лица које самостално обавља уметничку делатност у области културе.

Лицe стиче статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе уписом у евиденцију лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, ако испуњава следеће УСЛОВЕ:

  1. ако има пословну способност;
  2. ако обавља уметничку делатност као једино или главно занимање, а није корисник пензије;
  3. ако има дозволу (лиценцу) за обављање делатности, када је таква дозвола (лиценца) прописана;
  4. ако му обављање делатности није забрањено правоснажном судском одлуком;
  5. ако има пребивалиште у Републици Србији;
  6. ако има решење о утврђивању статуса лица које самостално обавља уметничку или делатност у области културе

Захтев за утврђивање статуса лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе подноси се одговарајућем репрезентативном удружењу у култури.


Подносилац прилаже следећа ДОКУМЕНТА:

1) изјаву дату под моралном и материјалном одговорношћу да се уметничком или другом делатношћу бави професионално и самостално у виду занимања и да није обавезно социјално осигуран по другом основу;

2) фотокопију личне карте;

3) фотокопију доказа о последњем завршеном степену школовања или високом, вишем или средњем образовању одговарајућег образовног профила (диплома, уверење, сведочанство и сл.);

4) уверење о оствареном радном стажу издато од стране надлежне филијале Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање;

5) податке о адреси и контактима;

6) доказе о професионалном раду: уговоре, потврде уметничких установа и других носилаца посла, програме, плакате, критике, рецензије, исечке из штампе, објаве на интернету и друге релевантне доказе;

7) друга потребна документа по захтеву репрезентативног удружења (фотокопија радне књижице, фотокопија војне књижица и друга документа која су значајна за регулисање социјалних права подносиоца).

 


Подносилац захтева за утврђивање статуса, поред ближих услова, треба да од стране комисије добије као мерило позитивну оцену резултата његовог бављења самосталном уметничком или другом делатношћу у области културе.

Статусна комисија ће вредновати следеће:

1) квалитет уметничког или стручног дела, односно резултата рада;
2) континуитет обављања професионалне уметничке или друге делатности у области културе;
3) позитивну оцену меродавне стручне јавности;
4) јавну доступност уметничког или стручног дела, односно резултата рада;
5) допринос културном животу заједнице.

Ближи КРИТЕРИЈУМИ које самостални уметници су:

(1) Играч

– четири већа пројекта у трајању од по минимум 50 минута у области класичног балета, савремене или народне игре (представа/концерт класичног балета, савремене или народне игре на релевантним сценама/у професионалним ансамблима; играчко остварење у мјузиклу, драмском, оперском или другом сценско-музичком делу; играчко остварење у сценско-медијском пројекту; играчко остварење на фестивалу/културној манифестацији; радионица или семинар из области уметничке игре са јавним наступом) или више мањих пројеката у укупној дужини трајања четири већа пројекта, и

– 40 наступа;

(2) Кореограф

– четири већа пројекта у трајању од најмање 50 минута у области класичног балета, савремене или народне игре (представа, концерт класичног балета, савремене или народне игре на релевантним сценама, у професионалним ансамблима; кореографско остварење у мјузиклу, драмском, оперском или другом сценско-музичком делу; кореографско остварење у сценско-медијском пројекту; кореографско остварење на фестивалу, културној манифестацији; радионица или семинар из области уметничке игре са јавним наступом) или више мањих пројеката у укупној дужини трајања четири већа пројекта;

(3) Педагог уметничке игре

– континуиран педагошки рад у области класичног балета, савремене или народне игре;

– одобрен план и програм рада у области класичног балета, савремене или народне игре од стране стручне комисије коју именује репрезентативно удружење, или ангажовање у релевантној установи по мишљењу Комисије репрезентативног удружења и

– осам јавних наступа полазника – ученика или професионалних играча са којима педагог ради;

(4) Репетитор уметничке игре

– осам уметничких пројеката у области класичног балета, савремене или народне игре (представа, концерт класичног балета, савремене или народне игре на релевантним сценама, у професионалним ансамблима; мјузикл, драмско, оперско или друго сценско-музичком дело; сценско-медијски пројекат; кореографско остварење на фестивалу, културној манифестацији; радионица или семинар из области уметничке игре са јавним наступом) у којима је уметник ангажован као репетитор или асистент кореографа, при чему половина (четири) пројекта морају имати трајање од најмање 50 минута.

Посебни критеријуми за сваког самосталног уметника из ове тачке у подручју уметничке игре могу се пропорционално комбиновати.

 


ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ЗА САМОСТАЛНЕ УМЕТНИКЕ (преузети овде)